bodo-consent-v1

Bruksavtale

Versjon 1.0 – 01.04.2020

 

1 OM TJENESTEN

BE kraftsalg-APP er en applikasjon fra BE kraftsalg Kraftsalg AS (BE Kraftsalg) som gir deg informasjon om strømforbruket og mulighet til reduserte strømutgifter i tillegg til mange andre funksjoner, og som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner og andre enheter. 

2 AVTALEINNGÅELSE

2.1  Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og BE kraftsalg-APP Personvernpolicy (felles benevnt «AVTALEN»). I tillegg til vilkårene i AVTALEN, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i AVTALEN er deg som bruker, heretter BRUKEREN/BRUKER/du og BE kraftsalg Kraftsalg AS, Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø, Norge, org.nr.: 890892612, heretter BE kraftsalg.

ELHUB er en tjeneste som omfatter alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som fungerer som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Det var Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som i 2013 ga Statnett i oppdrag å etablere en datahub for dette formålet. 

2.2 Hva må til for å kunne bruke BE kraftsalg-APP

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke BE kraftsalg-APP:

  • BE kraftsalg-APP fungerer på nyere telefoner med iOS og Android.
  • Du må ha et mobilnummer.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.

3 BRUK AV BE kraftsalg-APP

3.1  Hva BE kraftsalg-APP skal brukes til

BE kraftsalg-APP er ment som et tilbud til kunder av BE kraftsalg og til de som kan tenke seg å bli kunde av BE kraftsalg på et senere tidspunkt.

3.2  Registrering

Før du begynner å bruke BE kraftsalg-APP må du opprette en brukerprofil.

3.3 Tilgang til forbruksdata

Ved å akseptere betingelsene i avtalen gis BE kraftsalg samtykke til å innhente fra ELHUB eller annen kilde informasjon om det forbruk i kWh som BRUKEREN har og annen relevant informasjon om installasjonen(e) hos BRUKEREN for å benytte dette til å gi deg informasjon om forbruk, utarbeide prognoser, gjøre sammenligninger med andre forbrukere, statistikk og annet som gir deg som BRUKER og/eller BE kraftsalg verdi.

Lagring av data

De data BE kraftsalg innhenter og de data som du som BRUKER legger inn i BE kraftsalg-APP lagres i BE kraftsalg-APP applikasjonen og på nødvendige dataservere slik at du som BRUKER skal kunne finne tilbake til disse data fra samme eller ulike enheter.

 

4 PRISER

Bruk av BE kraftsalg-APP er per dags dato gratis. Dette kan imidlertid endres på kort varsel.

 

5 DITT ANSVAR

For at dine data ikke skal bli slettet eller endret av uvedkommende er det viktig at du beskytter brukernavn og passord som benyttes for å logge seg inn på enheten, og også at du sikrer enheten mot misbruk så lenge du er logget inn som bruker på BE kraftsalg-APP.

 

6 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at BE kraftsalg og samarbeidsparter kan kommunisere med deg direkte i BE kraftsalg-APP, til det telefonnummer du har oppgitt i BE kraftsalg-APP, på den e-postadressen du har oppgitt, som push melding og via sosiale medier. BE kraftsalg kan informere deg om produkter og tjenester som vi mener er relevante for deg. BE kraftsalg vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring.

 

7 PERSONVERNPOLICY

For informasjon om personvernpolicy henvises til egen beskrivelse av dette i dokumentet “BE kraftsalg-APP – personvernpolicy

 

8 GENERELLE BESTEMMELSER

8.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge BE kraftsalg tilbyr BE kraftsalg-APP. BE kraftsalg kan velge å avslutte BE kraftsalg-APP med to måneders varsel. BE kraftsalg kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan BE kraftsalg si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte BE kraftsalg. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter BE kraftsalg-APP fra enheten din. Dersom du ikke benytter BE kraftsalg-APP over en periode på seks måneder, kan BE kraftsalg velge å deaktivere din BE kraftsalg-APP-profil.

8.2 Endringer i Avtalen

BE kraftsalg kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i BE kraftsalg-APP og på hjemmesidene til BE kraftsalg. Endringer som ikke er til din fordel kan BE kraftsalg bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av BE kraftsalg-APP. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan BE kraftsalg gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte BE kraftsalg og be om å få disse vilkårene oversendt.

8.3 Midlertidig opphold av Avtalen

BE kraftsalgs plikter etter denne Avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor BE kraftsalgs kontroll og som BE kraftsalg ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen.

8.4 BE kraftsalg sitt ansvar

BE kraftsalg er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

BE kraftsalg fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for BE kraftsalg og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er BE kraftsalg og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

BE kraftsalg, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

BE kraftsalg  er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

BE kraftsalg forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel og uten begrunnelse å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter BE kraftsalg  sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot BE kraftsalg eller ikke sammenfaller med BE kraftsalg sin omdømmeprofil. 

8.5 Garantier og ansvarsfraskrivelser

BE kraftsalg tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken BE kraftsalg eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige, at det tas sikkerhetskopi av dine data eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

8.6 Kontakt med BE kraftsalg om BE kraftsalg-APP

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte BE kraftsalg for hjelp og informasjon på: https://bodoenergi.no/, eller på telefon +47 75 54 51 00.

8.7 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med BE kraftsalg og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Salten Tingrett.

 

—***—