neas-consent-v1

 

Bruksavtale

Versjon 1.0 – 01.03.2021

1. OM TJENESTEN

Mitt NEAS er en applikasjon fra NEAS AS (NEAS) som gir deg informasjon om strømforbruket og mulighet til reduserte strømutgifter i tillegg til mange andre funksjoner. Den kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner og andre enheter.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1. Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og Mitt NEAS  personvernerklæring (felles benevnt «AVTALEN»). I tillegg til vilkårene i AVTALEN, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i AVTALEN er deg som bruker, heretter BRUKEREN/BRUKER/du og NEAS AS, Industriveien 1, 6517 Kristiansund, Norge, org.nr.: 960684737 , heretter NEAS.

ELHUB er en tjeneste som omfatter alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som fungerer som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Det var Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som i 2013 ga Statnett i oppdrag å etablere en datahub for dette formålet.

2.2. Hva må til for å kunne bruke Mitt NEAS

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Mitt NEAS:

  • Mitt NEAS fungerer på nyere telefoner med iOS og Android.
  • Du må ha et mobilnummer.
  • Du må ha et aktivt kundeforhold med NEAS.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.

3. BRUK AV Mitt NEAS

3.1. Hva Mitt NEAS skal brukes til

Mitt NEAS er ment som et tilbud til kunder av NEAS og til de som kan tenke seg å bli kunde av NEAS.

3.2. Registrering

Før du begynner å bruke Mitt NEAS må du opprette en brukerprofil.

3.3. Tilgang til forbruksdata

Ved å akseptere betingelsene i avtalen gis NEAS samtykke til å innhente fra ELHUB eller annen kilde informasjon om det forbruk i kWh som BRUKEREN har og annen relevant informasjon om installasjonen(e) hos BRUKEREN for å benytte dette til å gi deg informasjon om forbruk, utarbeide prognoser, gjøre sammenligninger med andre forbrukere, statistikk og annet som gir deg som BRUKER og/eller NEAS verdi.

3.4. Lagring av data

De data NEAS innhenter og de data som du som BRUKER legger inn i Mitt NEAS lagres i Mitt NEAS applikasjonen og på nødvendige dataservere slik at du som BRUKER skal kunne finne tilbake til disse data fra samme eller ulike enheter.

4. PRISER

Bruk av Mitt NEAS er gratis. Enkelte tilleggsfunksjoner som «Live forbruk», krever abonnement eller kjøp av utstyr.

 

5. DITT ANSVAR

For at dine data ikke skal bli slettet eller endret av uvedkommende er det viktig at du beskytter brukernavn og passord som benyttes for å logge seg inn på enheten, og også at du sikrer enheten mot misbruk så lenge du er logget inn som bruker på Mitt NEAS.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at NEAS og samarbeidspartnere kan kommunisere med deg direkte i Mitt NEAS, til det telefonnummer du har oppgitt i Mitt NEAS, på den e-postadressen du har oppgitt, som pushmelding og via sosiale medier. NEAS kan informere deg om produkter og tjenester som NEAS mener er relevante for deg. NEAS vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring.

7. ERKLÆRING OM PERSONVERN

For informasjon om personvernerklæring henvises til egen beskrivelse av dette i dokumentet “Mitt NEAS – personvernerklæring”

8. GENERELLE BESTEMMELSER

8.1. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge NEAS tilbyr Mitt NEAS. Dersom du ikke benytter Mitt NEAS over en periode på seks måneder, kan NEAS velge å deaktivere din Mitt NEAS-profil.

8.2. Endringer i Avtalen

NEAS kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Mitt NEAS og på hjemmesidene til NEAS. Endringer som ikke er til din fordel kan NEAS bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Mitt NEAS. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan NEAS gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte NEAS og be om å få disse vilkårene oversendt.

8.3. NEAS sitt ansvar

NEAS er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

NEAS fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for NEAS og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er NEAS og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

NEAS, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

NEAS er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

NEAS forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel og uten begrunnelse å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter NEAS sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot NEAS eller ikke sammenfaller med NEAS sin omdømmeprofil.

8.5. Garantier og ansvarsfraskrivelser

NEAS tilbyr tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken NEAS eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige, at det tas sikkerhetskopi av dine data eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

8.6. Kontakt med NEAS om Mitt NEAS

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte NEAS for hjelp og informasjon på https://www.neas.mr.no/, eller på telefon +47 71 56 55 25.

8.7. Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med NEAS, og saken ikke løses til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Nordmøre Tingrett.

 

—***—