dalane-consent-v1

Bruksavtale

Versjon 1.2 – 19.03.2019

 

1 OM APPEN

KRAFT-APPEN er en applikasjon fra Dalane Energisalg AS (DALANE ENERGISALG) som gir deg informasjon om strømforbruket og mulighet til reduserte strømutgifter i tillegg til mange andre funksjoner, og som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner og andre enheter.

2 AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og KRAFT-APPEN Personvernerklæring (felles benevnt «AVTALEN»). I tillegg til vilkårene i AVTALEN, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i AVTALEN er deg som bruker, heretter BRUKEREN/BRUKER/du og Dalane Energisalg AS, Hovlandsveien 52, 4374 Egersund, Norge, org.nr.: 920 716 636, heretter DALANE ENERGISALG.

ELHUB er en tjeneste som omfatter alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som fungerer som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Det var Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som i 2013 ga Statnett i oppdrag å etablere en datahub for dette formålet.

2.2 Hva må til for å kunne bruke KRAFT-APPEN

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke KRAFT-APPEN:

  • KRAFT-APPEN fungerer på nyere telefoner med iOS og Android.
  • Du må ha en e-postadresse eller et telefonnummer.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.

3 BRUK AV KRAFT-APPEN

3.1 Hva KRAFT-APPEN skal brukes til

KRAFT-APPEN er ment som et tilbud til kunder av Dalane Energisalg og til de som kan tenke seg å bli kunde av Dalane Energisalg på et senere tidspunkt.

3.2 Registrering

Før du begynner å bruke KRAFT-APPEN må du opprette en brukerprofil.

3.3 Tilgang til forbruksdata

Ved å akseptere betingelsene i avtalen gis Dalane Energisalg samtykke til å innhente fra ELHUB eller annen kilde informasjon om det forbruk i kWh som BRUKEREN har og annen relevant informasjon om installasjonen(e) hos BRUKEREN for å benytte dette til å gi deg informasjon om forbruk, utarbeide prognoser, gjøre sammenligninger med andre forbrukere, statistikk og annet som gir deg som BRUKER og/eller Dalane Energisalg verdi.

Lagring av data

De data DALANE ENERGISALG innhenter og de data som du som BRUKER legger inn i KRAFT-APPEN lagres i KRAFT-APPEN applikasjonen og på nødvendige dataservere slik at du som BRUKER skal kunne finne tilbake til disse data fra samme eller ulike enheter.

4 PRISER

Bruk av KRAFT-APPEN er per dags dato gratis. Dette kan imidlertid endres på kort varsel.

5 DITT ANSVAR

For at dine data ikke skal bli slettet eller endret av uvedkommende er det viktig at du beskytter brukernavn og passord som benyttes for å logge seg inn på enheten, og også at du sikrer enheten mot misbruk så lenge du er logget inn som bruker på KRAFT-APPEN.

6 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Dalane Energisalg og samarbeidsparter kan kommunisere med deg direkte i KRAFT-APPEN, til det telefonnummer du har oppgitt i KRAFT-APPEN eller på den e-postadressen du har oppgitt. Dalane Energisalg kan informere deg om produkter og tjenester som vi mener er relevante for deg. Dalane Energisalg vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring.

 

7 PERSONVERNERKLÆRING

For informasjon om personvernerklæring henvises til egen beskrivelse av dette i dokumentet “KRAFT-APPEN – personvererklæring”

8 GENERELLE BESTEMMELSER

8.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge Dalane Energisalg tilbyr KRAFT-APPEN. Dalane Energisalg kan velge å avslutte KRAFT-APPEN med to måneders varsel. Dalane Energisalg kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Dalane Energisalg si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte Dalane Energisalg. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter KRAFT-APPEN fra enheten din. Dersom du ikke benytter KRAFT-APPEN over en periode på seks måneder, kan Dalane Energisalg velge å deaktivere din KRAFT-APPEN-profil.

8.2 Endringer i Avtalen

Dalane Energisalg kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i KRAFT-APPEN og på www.DalaneEnergi.no. Endringer som ikke er til din fordel kan Dalane Energisalg bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av KRAFT-APPEN. Dersom du bruker KRAFT-APPEN etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Dalane Energisalg gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte Dalane Energisalg og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

8.3 Midlertidig opphold av Avtalen

Dalane Energisalgs plikter etter denne Avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor Dalane Energisalgs kontroll og som Dalane Energisalg ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen.

8.4 Dalane Energisalg sitt ansvar

Dalane Energisalg er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

Dalane Energisalg fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Dalane Energisalg og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er Dalane Energisalg og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

Dalane Energisalg, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Dalane Energisalg er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

Dalane Energisalg forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel og uten begrunnelse å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter Dalane Energisalg sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Dalane Energisalg eller ikke sammenfaller med Dalane Energisalg sin omdømmeprofil.

 

8.5 Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken Dalane Energisalg eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige, at det tas sikkerhetskopi av dine data eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

8.6 Kontakt med Dalane Energisalg om KRAFT-APPEN

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte Dalane Energisalg for hjelp og informasjon på: www.dalane-energi.no, eller på telefon 51 46 25 25.

8.7 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Dalane Energisalg og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Dalane Tingrett.